Sunday, 29 January 2012

Retail therapy!

Thank you so much for the heart warming comments on my last posting! Some send me tips for books and others shared their own experiences with me by email. It feels like being in a warm bath. It is obvious that I am not alone and that this stage will pass, thank goodness! Menopause in Dutch is 'transition' and that is what it is! The doctor told me to be nice to myself, to regain my energy. I need to go back to sports, something I couldn't do because of a slipped disc. Maybe start a quilting group...!? We will see.

Wat waren de reakties op mijn vorige post hartverwarmed! Sommigen stuurden tips voor boeken en anderen schreven mij over hun ervaringen. Het voelt als een warme deken om me heen. Het is wel duidelijk dat ik echt niet alleen ben in deze fase and dat het ook weer voorbij zal gaan, gelukkig maar! Het is tenslotte de overgang, niet waar?! De dokter vertelde me dat ik gewoon lief moet zijn voor mezelf. Niet teveel dingen tegen mijn zin doen, dat vreet immers energie. Snel weer gaan sporten, want dat heb ik veels te lang niet kunnen doen vanwege een verschoven tussenwervelschijf. Misschien een quiltgroep beginnen in São Paulo...!? Wie weet.


The doctor told me retail-therapy is very good! ;)
Volgens de dokter is retail-therapy erg werkzaam! ;)

Quilt it Dotty (link)
view from above at Schering & Inslag (link)

Together with my friend Expat Quilter, who just moved back to Holland, I went quilt-shop-hopping in Tilburg and Woudrichem, two great shops that are very different. At the last we stayed for lunch in the restaurant upstairs from the shop and had a wonderful view over the river the Maas and the surrounding countryside. Well worth a visit!

Samen met mijn vriendin Expat Quilter, die net terug verhuisd is naar Nederland, ben ik op quiltshop-hopping gegaan in Tilburg en Woudrichem, twee leuke winkels die erg verschillend zijn. Bij de laatste bleven we lunchen in het bijbehorende restaurant met uitzich over de Maas en zijn uiterwaarden. Echt een aanrader!

Last but not least!

DS studies in New York and in his free time he worked on his own magazine and I am happy to say it is finally finished! The reviews are good, he is even invited to participate in an exhibition at the MoMa in NYC! Here is a presentation of his work, done by Shop Nineteen-Fourteen in London. You understand that DH and me are soooooo proud!!!! ;)

DS studeert in New York en in zijn vrije tijd heeft hij hard gewerkt aan het uitbrengen van zijn eigen tijdschrift. Het is eindelijk klaar! De resencies zijn goed en hij mag zijn werk zelfs tentoonstellen in een exhibitie in het MoMa in New York City! Dit filmpje geeft een indruk van zijn werk en is gemaakt door Shop Nineteen-Fourteen in Londen. Je snapt wel dat DH en ik apetrots zijn!!!Groetjes uit Den Haag
Hilde

Sunday, 22 January 2012

Time out!

I need a break. The battery has run out. I always thought it was due to other things, in always moving from country to country, again and again creating a circle of friends, and this time as' empty nester', new friends who quickly move on to another country, a new language, the lonely days. I can't do it anymore, I need a time out.

Het lukt me gewoon even niet meer. De batterij is op. Ik dacht steeds dat de oorzaak ergens anders lag; aan het steeds weer verhuizen van land naar land, steeds weer opnieuw opzetten van een vriendenkring, en deze keer als ‘empty nester’,  nieuwe vrienden die weer snel vertrekken naar een ander land, een nieuwe taal, de eenzame dagen. Moedeloos wordt ik ervan. Ik kan het gewoon niet meer opbrengen, om er weer opnieuw energie te stoppen.

Mom's winter garden
Until a month ago my mom suggested I might be in menopause. But I don't have any hot flashes. But you do have a lot of moodswings.

Totdat mijn moeder een paar maanden geleden zei dat ik misschien in de overgang ben. Maar ik heb helemaal geen opvliegers zei ik. Maar wel veel stemmingswisselingen.  


Last week I went to see a doctor at Care for Women and she opened my eyes. I now realise I actually suffer for a couple of years already from the symptoms of menopause, of crying, poor sleep, depression, lethargy and difficulty concentrating. Probably the IUD adds up to it! Once placed because of heavy bleedings, could now contribute to my depression.

Vorige week ben ik bij een arts van Care for Women langs geweest en die heeft me een spiegel voorgehouden. Ik besef nu dat ik eigenlijk al een paar jaar last heb van de overgang, van huilbuien, slecht slapen, depressieve gevoelens, lusteloosheid en  concentratiestoornissen. En waarschijnlijk draagt een spiraaltje daar aan bij! Ooit laten plaatsen vanwege heftige bloedingen en weer laten vervangen. Nooit geweten dat die ook kan bijdragen aan depressieve gevoelens.

With the help of phytotherapy against the hormone disbalance and nutritional supplements to calm down my unrest, my body should regain its balance. And of course the IUD has to go! Out!

Met behulp van fyto-therapie tegen de hormoonschommelingen en aanvulling met vitaminen en mineralen om het malen in mijn hoofd tot rust te brengen, zou mijn lijf weer in balans moeten komen. En natuurlijk gaat dat spiraaltje er uit! Weg ermee!


Why did it take so long to find out. I am so tired at the moment. On other blogs I do not read so much about this stage of life, but I am sure there are others that have the same problems. It is good to be able to be back home, to talk to friends and family. I have decided to stay a bit longer in the Netherlands, one more week without any dates, to read a book, take the time to visit a quilt shop, to walk along the beach.

Mijn hemeltje, als ik zo terug kijk heb ik het wel heel erg ver laten komen. Ik ben nu zo ontzettend moe. Op andere blogs lees ik er nauwelijks iets over, maar ik ben vast niet de enige die er last van heeft.
Het is fijn om weer even tot mezelf te komen, even niets te hoeven, er over te kunnen praten met familie en dierbare vriendinnen. Ik heb besloten een weekje langer te blijven in Nederland. Een weekje extra waarin ik geen afspraken maak, een boek ga lezen, de tijd kan nemen om naar een quiltwinkel te gaan, een strandwandeling te maken.

I am fortunate I can do this and to know DH fully supports me. It is good to know new projects are waiting for me to come back to Brasil. Just take a deep breath and than my house building project will start as well!

Wat een geluk dat ik dat kan doen en DH er helemaal achter staat. En wat is het toch fijn dat er nieuwe projecten op mij liggen te wachten in Brazilie. Nog heel even diep ademhalen en dan aan de slag met dat huisjesproject!
Groetjes, Hilde

Sunday, 15 January 2012

In a few hours...

I will be on my way to Holland! Finally! DH will bring me to the airport and pick me up again in two weeks time. Two weeks full with visits to friends and family, and quilt shops of course! 

Over een paar uurtjes ben ik onderweg naar Nederland! Eindelijk! DH brengt me naar het vliegveld en over 2 weken haalt hij mij weer op. Twee weken vol met familie en vrienden, en natuurlijk ook een paar quiltwinkels!

My nerves are getting restlessness, it is always the same, that never stops. Did I pack everything? I should bring some HOME-work, some small things I can work on while being at home with my parents. 

Ik word nu wel een beetje zenuwachtig, heb ik alles gepakt? Dat verandert dus nooit. Misschien zou ik wat THUISwerk mee moeten nemen, voor als ik straks thuis op de bank bij mijn ouders zit.

Maybe I should bring these green circles from the Pies and Tarts quilt. I want to use them in a purple border for this quilt.

Misschien deze groene rondjes die van de Pies and Tarts quilt komen. Ik wil ze verwerken in een paarse rand.


This is only half of the quilt, it is slowly growing
Hier een gedeelte van de quilt, alweer een beetje verder gegroeid

Hurry up, just a few more things to pack! 
Where are your toiletries? Your coat! Keys of the house in Holland? 
Passport? Ticket!

Hé, schiet eens op! Je moet nog een paar dingen inpakken!
Waar is je toilettas? Je jas! Sleutel van ons huisje in Den Haag? 
Paspoort? Ticket!

Bey! Groetjes nog net vanuit Brazilië!
Hilde

Thursday, 12 January 2012

Custom Made Sewing Box

Hennie asked if I could me her a Brazilian sewing box, and I could not refuse. Since the PincushionSwap from 2010 we still keep in contact. Than the one and only friend who made me feel welcome in Brazil right from the start, but left for Sri Lanka a few months later :( , asked me for 2 boxes to keep her business cards together. Yep, will do that!

Toen Hennie mij vroeg of ik een Braziliaans naaidoosje voor haar wilde maken kon ik natuurlijk niet weigeren! Sinds de Pincushion Swap van 2010 hebben we nog steeds kontakt. En toen vroeg mijn vriendin, die mij vanaf het eerste moment in Brazilië opving, maar helaas een paar maanden later alweer vertrok voor Sri Lanka :( , of ik voor haar 2 doosjes voor haar businesskaartjes wilde maken. Jeetje, zei ik, heb je nu al zoveel nieuwe kennissen? Ok, doe ik!

slowly coming together
my own sewing box in the background to the right

almost done

the inside

DONE!
They will go in my suitcase to Holland and next week delivered to their new owners. The sewing box will go by mail and the other two hand-delivered when I will see my friend in The Hague. She will be there at the same time, I am so happy! 

De doosjes gaan mee in de koffer als ik volgende week naar Nederland vlieg. Het naaidoosje gaat daar op de post en de andere twee kan ik persoonlijk aan mijn vriendin geven, want zij is dan ook toevallig in Den Haag. Heerlijk!

The two weeks in Holland are fully booked with visits to family and friends! A sharp contrast to the often lonely days in São Paulo. It will be hard to go back...

De twee weken dat ik in Nederland ben zijn helemaal vol met bezoekjes aan familie en vrienden, een groot contrast met de vaak eenzame dagen in São Paulo. Het zal weer moeilijk zijn om terug te gaan naar Brazilië...


Groetjes uit Brazilië,
Hilde

Saturday, 7 January 2012

Saturdays ramblings

Just some pix from the last couple of days/weeks
Gewoon wat kiekjes van de afgelopen tijd


 SHE showed me the link to this TUTORIAL and this flower is 
now mirrored in my friends house

ZIJ vertelde over deze UITLEG en nu hangt deze bloem 
voor de spiegel bij een kennis thuis


 Just came back from the groomer's with a nice tie!
Net terug van het trimmen met mooie een stropdas!
 ;)


Pies & Tarts in progress


Siggies to be swapped overseas. 
If you want to participate in this exchange please contact HER

Siggies klaar om de wereld over te swappen. 
Bij HAAR kun je je aanmelden als je hier ook aan mee wilt doen. Art @ MuBe, the Brasilian Museum of Statues

Street Art @ São PauloFun memories of the kids with the installation art of Olafur Eliasson
@ Pinacoteca Museum, São Paulo

Just little bit of everything, nothing big!
Gewoon een beetje van alles wat!

Groetjes uit Brazilië, 
Hilde

Tuesday, 3 January 2012

Presents - kadootjes

These 2 little door hangers finally got their ribbons and are hanging on my cabinet doors in my small overloaded studio. They are presents for some dear ones in Holland who I will visit later this month!

Deze 2 hartjes hebben eindelijk hun lintje gekregen en hangen nu nog aan de kastdeur in mijn kleine overvolle studio. Straks gaan ze mee in de koffer naar Nederland en zijn ze een kadootje voor een dierbaar persoon. Over 2 weken is het zover!DD received a small make-up bag loaded with nail polish in all rainbow colours. We do not give big presents with Christmas but instead have a Secret-Santa with a special personal poem to go with it. The pattern for this bag I found HERE. The outside fabric is from China and the inside is African.

DD kreeg een klein make-up tasje afgeladen met nagellak in alle kleuren van de regenboog. Met kerst liggen er geen grote kado's onder de boom maar vieren we een verlate surprise avond met kleine kadootjes en een gedichtje. Het patroon van het tasje vond ik HIER. De stofjes komen echt uit China en Afrika.

My parents gave me an ereader for Christmas! What a great gadget to get books from overseas into Brazil! I was hoping to be able to read Dutch books as well, but apparently those books have an extra security with Adobe drm. I bought a book over the internet in Holland but still can't read it on my Kindle. Too silly to be true! But thanks to Calibre.com I can convert epub books to the right format for Kindle. The cover was promptly made!

Van mijn ouders heb ik een erader gekregen. Nu kan ik heel makkelijk in Brazilië aan NL boeken komen. Dat klopt ook wel, maar door de extra beveiliging met Adobe drm kan dat dus weer niet! Je koopt legaal een boek over internet maar zou dan alsnog dit boek moeten kraken om het te kunnen lezen! Te zot voor woorden! Maar het hoesje was snel gemaakt.


One of the staff members in DH's office had a baby girl with the beautiful name Gabriela. I made her a bib and a personalized bunting in a special box. This box is now filled with jewelry of this baby girl.

Een van de medewerkers op DH's kantoor heeft een babietje gekregen, een meisje met de mooie naam Gabriela. Ik heb een slabbetje en een persoonlijke slinger in een mooie doos voor haar gemaakt. De doos wordt nu al gebruikt voor de sieraden van de kleine meid. je kan er maar nooit te vroeg mee beginnen! ;)

 I am completely happy with my presents! Ik ben super blij met mijn kadootjes!Have you made your first houses yet? Uh, no, not yet I am afraid. I am so into the Pies & Tarts! The more I finish the more fun I have! Besides that, I ordered some fabrics to Build houses from scraps with HER, and the package is waiting for me in Holland...

Heb jij al een huisje gemaakt? Uhh, nee, nog niet. Ik zit zo helemaal in de Pies & Tarts, die wil ik eerst zoveel mogelijk afmaken. Ik heb wel al wat extra lapjes bij HAAR besteld en die liggen nu op mij te wachten in Den Haag...

Groetjes uit Brazil,
Hilde